Mevzuat

Genelge, Tebliğ ve Sektör Duyuruları

Linkler hazırlanıyor.
2015 Yılı Genelge, Tebliğ ve Sektör Duyuruları
Genelgeler
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2015/33)
(2015/50 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır)
Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşlar Tarafından Aktüeryal Denetim Kapsamında Gönderilecek Elektronik Veri Setlerine ve Aktüerya Raporuna İlişkin Genelge (2015/35)
Ek-1A Ek-1B Ek-2
Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelge (2015/42)
Emeklilik Şirketlerince Sunulan Bilgi, Belge ve Formların Esas ve Usullerine İlişkin Genelge (2015/46)
(2016/39 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır)
Emelilik Planı Hakkında Genelge (2015/47)
(2016/39 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır)
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge 2015/50)
Muhtemel Birikim ve Geri Ödeme Tablolarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılması İlişkin Genelge (2015/51)
Emeklilik Planlarında Katılımcılara Sağlanan Ek Faydalara İlişkin Genelge (2015/56)
Sektör Duyuruları
Yıllık Gelir Sigortalarında Bilgi İşlem Altyapılarının Hazır Hale Getirilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2015/35)
Bireysel Emeklilik Sisteminde Hak Kazanılmayan Devlet Katkısı Tutarlarının Müsteşarlığa İadesi Hakkında Sektör Duyurusu (2015/42)
Bireysel Emeklilik Sisteminde 6327 Sayılı Kanunun Geçici İkinci Maddesi Kapsamında Yapılacak Süre Ekleme İşlemleri Hakkında Sektör Duyurusu (2015/43)
2010 Yılı Genelge, Tebliğ ve Sektör Duyuruları
Genelgeler
Emeklilik Planlarında Katılımcılara Sağlanan Ek Faydalara İlişkin Genelge (2010/7)
Bireysel Emeklilik Sisteminde Kullanılacak Muhtemel Birikim ve Geri Ödeme Tablolarına İlişkin Genelge (2010/10)
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin Reasürans Politikaları Başlıklı 15'inci Maddesinde Yer Alan Bölüşmeli Tretelerden Kotpar Reasürans Anlaşmalarında Tek Bir Reasüröre Yapılacak Devir Oranının Hesaplanmasına İlişkin Genelge (2010/11)
2010/12 ve 2010/14 Sayılı Genelgeler ile 2010/29 Sayılı Sektör Duyurusuna İlişkin İlave Açıklamalara İlişkin Genelge (2010/16)
Sektör Duyuruları
Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Hizmet Alımlarının Raporlanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2010/8)
2010/8 Sayılı Sektör Duyurusu İle Talep Edilen Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Hizmet Alımlarının Raporlanmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Sektör Duyurusu (2010/14)
Mobil İmzaya İlişkin Sektör Duyurusu (2010/19)
Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerince SGS Kapsamında Raporlanan Bazı Tablolara İlişkin Sektör Duyurusu (2010/21)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlük Tarihi Hakkında Sektör Duyurusu (2010/22)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Hakkında Açıklamalara İlişkin Sektör Duyurusu (2010/29)
Tebliğler
Diğer
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2010 Tarihli ve 21/640 Sayılı Kararı
2008 Yılı Genelge, Tebliğ ve Sektör Duyuruları
Genelgeler
Emeklilik Şirketlerinin Teknik Altyapı Yeterliliklerinin Sınanmasında İzlenecek Esas ve Usullere İlişkin Genelge (2008/4)
Ekler...
Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Genelge (2008/5)
Bireysel Emeklilik Hesaplarının Birleştirilmesi ve Birikimlerin Aktarılması Hakkında Genelge (2008/13)
Emeklilik Gözetim Merkezine Gönderilecek Gözetime Esas Verilere İlişkin Genelge (2008/19)
Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Aktarımlarda Kullanılacak Belge ve Formlar ile Üye ve Çalışanların Bilgilendirilme Esasları Hakkında Genelge (2008/24)
Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Aktarımlarda Emeklilik Gözetim Merkezine Gönderilecek Veri Setlerine İlişkin Genelge (2008/25)
Bireysel Emeklilik Mevzuatı Uyarınca Çıkarılmış Olan Bazı Genelge ve Özelgelerin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Genelge (2008/30)
Emeklilik İşlemleri Hakkında Genelge (2008/35)
Sektör Duyuruları
Emeklilik Planlarındaki Fon Portföy Sınırlamalarına İlişkin Sektör Duyurusu (2008/5)
Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Sektör Duyurusu (2008/8)
Finansal Raporlama Kapsamında Müsteşarlığımızca Hazırlanacak Tebliğlere İlişkin Sektör Duyurusu (2008/9)
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Yer Alan Bazı Hususların Açıklanmasına Dair Sektör Duyurusu (2008/23)
Sigorta ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin TMS ve TFRS Uygulamalarına İlişkin Sektör Duyurusu (2008/33)
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri İle Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci Maddesi Gereğince Dipnotların Hesap Özetleriyle Birlikte Gönderilmesi Gerektiğine İlişkin Sektör Duyurusu (2008/40)
Bireysel Emeklilik Sistemindeki Vergisel Uygulamalara İlişkin Sektör Duyurusu (2008/41)
Tebliğler
Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ (2008/1)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ
2006 Yılı Genelge, Tebliğ ve Sektör Duyuruları