Mevzuat

Genelge, Tebliğ ve Sektör Duyuruları

2023
Genelgeler
2023/28 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Prim/Özsermaye Katsayısı Uygulamasına İlişkin Genelge
2023/27 sayılı Sigorta Branşları İçin Öngörülen Minimum Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge
2023/26 sayılı Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesine İlişkin Genelge
2023/26 sayılı Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesine İlişkin Genelge
2022/16 Sayılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2023/25)
Sigortacılık Verilerinin Genel Veri Tabanına Kayıtlanmasına İlişkin Genelge (2023/24)
Trafik Kazaları Nedeniyle İlgilililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5/A Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2023/22)
2023/23 sayılı Deprem Ek Teminatı Durumuna Göre Yangın Poliçelerinin Şekil Şartlarına İlişkin Genelge
2023/20 sayılı ‘2023/1 Sayılı Sermaye Yeterlilik Hesaplamasında Kullanılan Katsayılarda Değişiklik Yapılması İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge’
2023/21 sayılı ‘Muallak Tazminat Karşılığından Kaynaklanan Net Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkındaki 2016/22 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge’
2023/17 sayılı Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Borsa İstanbul’dan Edindikleri Kendi Hisselerinin Sermaye Yeterliliğinde Değerlendirilmesine İlişkin Genelge
2015/54 Sayılı Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2023/19)
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik Kapsamında Kuruma ve Kamuoyuna Yapılacak Raporlamalarda Süre Uzatımı Hakkında Genelge
2023/14 Sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Uygulanmasına İlişkin Genelgede (2023/3) Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Paket Poliçe ve Ek Teminat Uygulaması Hakkında Genelge (2019/10)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2023/6)
2017/1 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgenin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Genelge (2023/7)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Uygulanmasına İlişkin Genelge (2019/9)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2023/8)
Yurt Dışından Yaptırılabilecek Sigortaların Kapsamına İlişkin Genelge (2023/13)
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi Kapsamında Alıcılara Sağlanan Kredi Limitinin Belirlenmesi İşlemlerine İlişkin Genelge (2023/12)
Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5/A Maddesi Kapsamında Sigorta Şirketleri ve Güvence Hesabı Tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine Yapılacak Beyana İlişkin Genelge (2023/11)
Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2023/9)
Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamında Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Yapılacak Avans Ödemelerine İlişkin Genelge (2023/10)
5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Ek 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2021/1) de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2023/4)
2023-1 sayılı Sermaye Yeterlilik Hesaplamasında Kullanılan Katsayılarda Değişiklik Yapılması Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2023/5)
2023/3 Sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Uygulanmasına İlişkin Genelge
2023/2 sayılı Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Kâr Dağıtımına İlişkin Genelge
2023/1 sayılı Sermaye Yeterlilik Hesaplamasında Kullanılan Katsayılarda Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge
Tebliğler
Devlet Destekli Ticari Alacak Sisteminin Tarife ve Talimatları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Tablolarının Sunumu Hakkında Tebliğ
Sigortacılık Kanununun 30 uncu Maddesinin On İkinci ve On Beşinci Fıkralarında Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sisteminin Tarife ve Talimatları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ
Sektör Duyuruları
2023/9 sayılı TFRS 17’nin İlk Kez Uygulanması Nedeniyle Finansal Tablo Dipnotlarında Açıklanması Gereken Hususlara İlişkin Sektör Duyurusu
2023/9 sayılı TFRS 17’nin İlk Kez Uygulanması Nedeniyle Finansal Tablo Dipnotlarında Açıklanması Gereken Hususlara İlişkin Sektör Duyurusu
Engelli Bireylerin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Hizmetlerine Erişiminin Kolaylaştırılması Hakkında Sektör Duyurusu (2023/8)
Deprem Sebebiyle OHAL İlan Edilen Bölgelerde Hayat Sigortaları Uygulamalarına Dair Sektör Duyurusu (2023/6)
Deprem Sebebiyle Ohal İlan Edilen Bölgelerde Alınacak Tedbirlere İlişkin Sektör Duyurusu (2023/5)
Deprem Sebebiyle Ohal İlan Edilen Bölgelerde Alınacak Tedbirlere İlişkin Sektör Duyurusu (2023/4)
Deprem Sebebiyle Ohal İlan Edilen Bölgelerde Alınacak Tedbirlere İlişkin Sektör Duyurusu (2023/3)
Depremden Etkilenen Bölgelerde Trafik Sigortası Gecikmelerinde İlave Prim Uygulanmamasına İlişkin Sektör Duyurusu 2023/1
2022
Genelgeler
2023 Yılında Uygulanacak Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelge (2022/30)
2022/27 Sayılı Devam Eden Riskler Karşılığına İlişkin Genelge
2022/26 Sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Prim/Özsermaye Katsayısı Uygulamasına ve Azami Prim Artış Oranlarına İlişkin Genelgenin (2020/8) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Genelge
10/04/2017 Tarihli ve 2017/1 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2022/25)
2022/24 sayılı “2020/8 Sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Prim/Özsermaye Katsayısı Uygulamasına ve Azami Prim Artış Oranlarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge
Hayat Sigortalarında Ayrılma Değerinin Hesaplanması ve Ölüm Düzeyi Tablolarına İlişkin Genelge'nin (2022/23)
2022/22 sayılı Muallak Tazminat Karşılığından Kaynaklanan Net Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkındaki 2016/22 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge
2022/19 Sayılı Tesis Edilecek Teminat Tutarına İlişkin Genelge
2022/16 Sayılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelge
Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin Geçici 2 nci Maddesinde Yer Alan Prim İndiriminin Sonlandırılmasına İlişkin Genelge (2022/15)
Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Genelge 2022/14
2022/13 sayılı Muallak Tazminat Karşılığından Kaynaklanan Net Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkındaki 2016/22 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge
Değer Kaybı Taleplerinde Ekspertiz İşlemlerine İlişkin Genelge (2022/12)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2022/10)
2022/9 Sayılı Meblağ Sigortalarında Muallak Tazminat Karşılığı Ayrılmasına İlişkin Genelge
2022/8 Sayılı Matematik Karşılıklar Hesabına İlişkin Genelge
Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2022/7)
2015/54 sayılı Sigorta ve Reasürans Brokerliği Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2022/6)
Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelge (2022/5)
2022/2 sayılı Sigorta Branşları İçin Öngörülen Minimum Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge
Tebliğler
Sigortacılık Kanununun 30 Uncu Maddesinin On İkinci ve On Beşinci Fıkralarında Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ
Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Sektör Duyuruları
2022/15 Sayılı Şirketler Tarafından Bazı Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının Uygulanmasına İlişkin Sektör Duyurusu
2022/14 Sayılı Konsolide Finansal Tablo Düzenlenmesine İlişkin Sektör Duyurusu
5684 Sayılı Kanun Ek 6'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Sektör Duyurusu 2022/13
Hayat Sigortaları Uygulama Esaslarına İlişkin Sektör Duyurusu (2022/11)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Prim Ödemelerinde Kullanılacak Ödeme Sistemlerine İlişkin Sektör Duyurusu (2022/10)
Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelgenin Uygulanmasına İlişkin Sektör Duyurusu II
2022/8 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçe Tanzimi ve Prim Ödemelerine İlişkin Sektör Duyurusu
2022/7 Sayılı Sermaye Yeterliliği Hesaplamasına İlişkin Sektör Duyurusu
2022/6 sayılı TFRS Değişikliklerine Uyum Kapsamında Kurum Genel Değerlendirmeleri Hakkında Sektör Duyurusu (Sayı: 5)
2022/6 sayılı TFRS Değişikliklerine Uyum Kapsamında Kurum Genel Değerlendirmeleri Hakkında Sektör Duyurusu (Sayı: 5)
2022/5 sayılı TFRS Değişikliklerine Uyum Kapsamında Kurum Genel Değerlendirmeleri Hakkında Sektör Duyurusu (Sayı: 4)
Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalarda Kredi Kullananların Bilgilendirilmesi Hakkında Sektör Duyurusu (2022/3)
Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelgenin Uygulanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2022/2)
2022/1 Sayılı TFRS Değişikliklerine Uyum Kapsamında Kurum Genel Değerlendirmeleri Hakkında Sektör Duyurusu (Sayı 3)
2021
Genelgeler
07.11.2017 Tarihli ve 2017/17 Sayılı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2021/32)
Kara Araçları Sorumluluk Branşında Devam Eden Riskler Karşılığına İlişkin Genelge (2021/31)
Muallak Tazminat Karşılığından Kaynaklanan Net Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkındaki 2016/22 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2021/30)
Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge (2021/29)
2017/10 Sayılı Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2021/28)
İhtiyari Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatına İlişkin Tarife ve Talimatı Sigorta Bedeli Limitlerinin Artırılmasına İlişkin Genelge (2021/27)
2020/8 Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Prim/Özsermaye Katsayısı Uygulamasına ve Azami Prim Artış Oranlarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2021/26)
Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Kar Dağıtımına İlişkin Genelge (2021/25)
Sigorta Branşları İçin Öngörülen Minimum Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge (2021/24)
Bir Yıldan Uzun Süreli Hayat Sigortalarında Erken Ayrılma Durumunda Sigorta Ettirenlere Yapılacak Ödemeler Hakkında Genelge (2021/23)
2016/29 Sayılı Sermaye Yeterlilik Hesaplamasında Yazım Riski için Kullanılan Katsayılarda Değişiklik Yapılması Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2021/22)
Sigorta ve Reasürans Brokerleri İçin Öngörülen Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge (2021/21)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Değer Kaybı Taleplerinde Sigorta Eksperi Atanmasına İlişkin Genelge (2021/20)
2022 Yılında Uygulanacak Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelge (2021/19)
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Kapsamında Alıcılara Sağlanan Kredi Limitinin Belirlenmesi İşlemlerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2021-18)
Bütünleşik Emeklilik Planlarına İlişkin Genelge (2021/17)
Müşterek Sigortalarda Ekspertiz Sürecine İlişkin Genelge (2021/16)
Yazışma Kurallarına İlişkin Genelge (2021/15)
Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Genelge (2021/14)
16/02/2021 Tarihli ve 2021/2 sayılı Mali ve Teknik Kriterleri Sağlayan Reasürans Şirketleri Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2021/13)
2015-11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta) Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2021/12)
5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Ek 6. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genelgede (2021/1) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2021/11)
Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2021/8)
2020-03 Sayılı Motorlu Araç Sigortaları Kapsamında Tam Hasara ya da Ağır Hasara Uğramış Araçlarla İlgili Mevzuata Aykırı Uygulamaların Önlenmesi Hakkında Genelge Değişikliği Yapılmasına Dair Genelge (2021/7)
Sermaye Yeterlilik Hesaplamasında Yazım Riski için Kullanılan Katsayılarda Değişiklik Yapılması Hakkında Genelgede (2016/29) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2021/5)
5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Ek 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2021/1)
Mali ve Teknik Kriterleri Sağlayan Reasürans Şirketleri Hakkında Genelge (2021/2)
Tebliğler
Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (17/11/2021)
Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (19/01/2021)
Sektör Duyuruları
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Sözleşmelerinin Sonlandırılmasına İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu
TFRS Değişikliklerine Uyum Kapsamında Kurum Genel Değerlendirmeleri Hakkında Sektör Duyurusu (Sayı 2)
TFRS Değişiklerine Uyum Kapsamında Kurumun Genel Değerlendirmeleri Hakkında Sektör Duyurusu (Sayı I)
11 Ağustos 2021 Tarihinde Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta Gerçekleşen Sel Felaketinde Zarar Gören Vatandaşlarımızın Zararlarının Hafifletilmesine İlişkin Alınan Tedbirler Hakkında Sektör Duyurusu (2021/10)
Katılım Esaslı Sigortacılık Faaliyetleri Çerçevesinde Türkiye Modelinin Tanımlanmasına İlişkin Sektör Duyurusu
Hayat Grubu Sigortalarında Ölüm Düzeyi Tablolarına İlişkin Sektör Duyurusu (2021/9)
28 Temmuz 2021 Tarihinde Başlayan Orman Yangınlarında Zarar Gören Vatandaşlarımızın Zararlarının Hafifletilmesine İlişkin Alınan Tedbirler Hakkında Sektör Duyurusu (2021/7))
Hayat Sigortalarında Uygulanacak Erken Ayrılma Kesintileri Hakkında Sektör Duyurusu (2021/5)
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamındaki Makul Giderler Hakkında Sektör Duyurusu (2021/4)
Kar Dağıtımında Dikkate Alınması Gereken Hususlara İlişkin Sektör Duyurusu (2021/3)
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamındaki Makul Giderler Hakkında Sektör Duyurusu II
2021/1 Sayılı Genelgenin Uygulanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2021/2)
2020
Genelgeler
2014/16 sayılı Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2020/11)
2021 Yılında Uygulanacak Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelge (2020/10)
Sigorta Branşları İçin Öngörülen Minimum Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge (2020/9)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Prim/Özsermaye Katsayısı Uygulamasına ve Azami Prim Artış Oranlarına İlişkin Genelge (2020/8)
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Kapsamında Alıcılara Sağlanan Kredi Limitinin Belirlenmesi İşlemlerine İlişkin Genelge (2020/7)
Finansal Raporların Sunumuna İlişkin Genelge (2020/6)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Uygulanmasına İlişkin Genelge (2019/9) da Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2020/5)
Motorlu Araç Sigortaları Kapsamında Tam Hasara ya da Ağır Hasara Uğramış Araçlarla İlgili Mevzuata Aykırı Uygulamaların Önlenmesi Hakkında Genelge (2020/3)
Mali ve Teknik Kriterleri Sağlayan Reasürans Şirketleri Listesi Hakkında Genelge (2020/2)
2019/5 Sayılı Devam Eden Riskler Karşılığına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2020/1)
Tebliğler
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ'de (2010-1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Sektör Duyuruları
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına İlişkin Sektör Duyurusu (2020/10)
Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik’in Uygulanması Hakkında Sektör Duyurusu (2020/9)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Gecikmeden Dolayı Sürprim Uygulaması, Primlerin Taksitlendirilmesi ve Riskli Sigortalılar Havuzu Konusu Poliçelerin Vadelerinin Uzatılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2020/7) nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2020/8)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Gecikmeden Dolayı Sürprim Uygulaması, Primlerin Taksitlendirilmesi ve Riskli Sigortalılar Havuzu Konusu Poliçelerin Vadelerinin Uzatılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2020/7)
Müşterek Sigortalarda Sigorta Eksperi Ataması, Ekspertiz Raporunun İletilmesi ve Ekspertiz Ücretinin Ödenmesi Hakkında Sektör Duyurusu (2020/6)
Sigortacılık Hesap Planında Yeni Alt Hesap Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2020/5)
COVID 19 Salgınına İlişkin Alınan Tedbirler Hakkında Sektör Duyurusu (2020/4)
2019/10 Sayılı "Yetkisiz Sigorta Satışı ve Pazarlamasının Önlenmesine İlişkin Sektör Duyurusu" Çerçevesinde Yapılacak Başvurulara İlişkin Usul Hakkında Sektör Duyurusu (2020/3)
2019 (Linkler hazırlanıyor)
Genelgeler
2019 Yılında Uygulanacak Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelge (2019/1)
Mali ve Teknik Kriterleri Sağlayan Reasürans Şirketleri Listesi Hakkında Genelge (2019/2)
2017/14 sayılı Kara Araçları Kasko Sigortasının Uygulanmasına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2019/6)
Sigorta Branşları İçin Öngörülen Minimum Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge (2019/8)
Devam Eden Riskler Karşılığına İlişkin Genelge (2019/5)
13.01.2015 Tarihli ve 2015/2 Sayılı Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2019/7)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Uygulanması İlişkin Genelge (2019/9)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Paket Poliçe ve Ek Teminat Uygulaması Hakkında Genelge (2019/10)
2020 Yılında Uygulanacak Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelge (2019/11)
Tebliğler
Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2019 tarihli RG)
2016 York Anvers Kuralları
Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (27.12.2019 tarihli RG)
Sektör Duyuruları
Bilanço ve Gelir Tablosunun SGS Portalına Yüklenmesi Hakkında Sektör Duyurusu (2019/1)
Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına İlişkin Sektör Duyurusu (2019/3)
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası İçin Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2019/4)
Ürün Sorumluluk Sigortası İçin Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2019/5)
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası İçin Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2019/6)
Sigorta Acenteleri ve Sigorta Brokerleri Arasında İş Paylaşımına İlişkin Sektör Duyurusu (2019/7)
Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına İlişkin Sektör Duyurusu (2019/8)
Yetkisiz Sigorta Satışı ve Pazarlamasının Önlenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2019/10)
Yetkisiz Sigorta Eksperliğinin Önlenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2019/11)
2018 (Linkler hazırlanıyor)
Genelgeler
13.1.2015 Tarihli ve 2015/2 Sayılı Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2018/1)
Mali ve Teknik Kriterleri Sağlayan Reasürans Şirketleri Listesi Hakkında Genelge (2018/3)
Sigorta ve Emeklilik Şirketlerinin TFRS 15’e Geçiş Tarihine İlişkin Genelge (2018/4)
2015/34 Sayılı Ekspertiz Ücret Tarifesine İlişkin Genelge ile 2017/3 Sayılı Motorlu Araç Sigortaları Dışındaki Sigortalarda Uygulanacak Asgari Ekspertiz Ücret Tarifesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2018/8)
Tebliğler
Tıbbi Kötu¨ Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (2018/1)
Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2017 (Linkler hazırlanıyor)
Genelgeler
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelge (2017/1)
Motorlu Araç Sigortaları Dışındaki Sigortalarda Uygulanacak Asgari Ekspertiz Ücret Tarifesine İlişkin Genelge (2017/3)
Mali ve Teknik Kriterleri Sağlayan Reasürans Şirketleri Listesi Hakkında Genelge (2017/4)
Sigortacılık E-Başvuru Sistemine İlişkin Genelge (2017/5)
10.04.2017 Tarihli ve 2017/1 Sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Daire Genelge (2017/6)
Muallak Tazminat Karşılığından Kaynaklanan Net Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkındaki 2016/22 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2017/7)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Uygulanmasına İlişkin Genelge (2017/8)
Güvence Hesabına Aktarılacak Katılma Payları Hakkında Genelge (2017/9)
Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2017/10)
Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2017/11)
Yanlış Sigorta Uygulamalarına İlişkin Genelge (2017/12)
2017-13 Sayılı “Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Uygulanmasına İlişkin Genelge"
Kara Araçları Kasko Sigortasının Uygulanmasına İlişkin Genelge (2017/14)
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasının Uygulanmasına İlişkin Genelge (2017/15)
Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmeliğe İlişkin Genelge (2017/16)
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge (2017/17)
Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelge (2017/18)
2018 Yılında Uygulanacak Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelge (2017/23)
Mali ve Teknik Kriterleri Sağlayan Reasürans Şirketleri Listesi Hakkında Genelge (2017/24)
Tebliğler
Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
Sektör Duyuruları
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Sözleşmelerinin Sonlandırılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2017/1)
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında Sektör Duyurusu (2017/4)
Yangın ve Doğal Afetler Branşındaki Tüm Poliçelerin UAVT Bilgisi ile Düzenlenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2017/5)
2016 (Linkler hazırlanıyor)
Genelgeler
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine Gönderilen Tarifeler Hakkında Genelge (2016/1)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Prim İadelerine İlişkin Genelge (2016/2)
Genelgeler Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine Gönderilen Tarifeler Hakkında Genelge (2016/1) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Prim İadelerine İlişkin Genelge (2016/2) Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelge (2016/3)
06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/5)
Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelgede (2014/16) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/11)
Reasürans Anlaşmalarına İlişkin Genelge (2016/7)
Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin 12'nci Maddesi Kapsamında Hazırlanacak Raporlara İlişkin Genelge (2016/9) (2017/5 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin 2014/8 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2016/15) (2016/27 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge (2016/16)
Kredi İle Bağlantılı Zorunlu Deprem Sigortası Poliçelerinin Kredi Sözleşmesinden Cayılması Durumunda İptal Edilmesine İlişkin Genelge (2016/17)
Muallak Tazminat Karşılığından Kaynaklanan Net Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkında Genelge (2016/22)
Sigorta Denetleme Kurulu Tarafından Tanzim Edilen Raporların İcrasında Uyulacak Esaslara İlişkin Genelge (2016/25)
Güvence Hesabı Katkı Payında Asgari Maktu Tutarına İlişkin Genelge (2015/15)
Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik Uyarınca Sigorta Hakemlerinde Aranacak Mesleki Deneyim ile Sigorta Hakemlerine İlişkin Genelge (2016/23)
Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2016/27)
Sermaye Yeterlilik Hesaplamasında Yazım Riski İçin Kullanılan Katsayılarda Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge (2016/29)
29.09.2007 Tarih ve 2007/11 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge (2016/30)
Güvence Hesabı Katkı Payında Asgari Maktu Tutarına İlişkin Genelge (2016/33)
2007/27 Sayılı Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2016/36)
Devam Eden Riskler Karşılığına İlişkin Genelge (2016/37)
Bağımsız Denetim Raporları ile Reasürans Raporlarının Elektronik Olarak Alınmasına İlişkin Genelge (2016/38)
Tebliğler
Sigorta Tahkim Usûlü ve Sigorta Hakemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’de (2010/1) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği
Sektör Duyuruları
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 26.1.2016 Tarihli ve 2666 Sayılı Yazısı
Devam Eden Riskler Karşılığı Hesabına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/1)
IBNR Artışlarının Yıllara Yayılması Neticesinde Oluşan Dönem Karının Dağıtılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/2)
Ülkemize Giriş Yapan Yabancı Uyruklu Kişilerin Ülkemizde Maruz Kaldıkları Trafik Kazaları Sonucu Oluşan Zarar Hesaplamasına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/3)
Yıllık Gelir Sigortalarına Yönelik TÜFE Endeksli Anüite Devlet Tahvilleri Hakkında Sektör Duyurusu (2016/4)
Sigorta ve Reasürans Brokerlerinin Portföy Taahhüdünde Bulunmamasına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/7)
Sağlık Sigortası Genel Şartlarında Yapılan Değişikliğe İlişkin Sektör Duyurusu (2016/12)
Konut ve İşyeri Sigortalarına Yönelik Sektör Duyurusu (2016/18)
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Taşeron İşletmelerinin Sigorta Ettiren Olarak Değerlendirilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2016/22)
Acentelik Sözleşmelerinin Uyarlanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2016/23)
Ticari ve Sınai Sigortalarda Prim Tahakkukuna İlişkin Sektör Duyurusu (2016/27)
Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerine İlişkin Sektör Duyurusu (2016/19)
2016/23 Sayılı Acentelik Sözleşmelerinin Uyarlanmasına İlişkin Sektör Duyurusuna Ek Sektör Duyurusu (2016/25)
İran'a Yönelik Sigortacılık Faaliyetleri Hakkında Sektör Duyurusu (2016/29)
2015 (Linkler hazırlanıyor)
Genelgeler
Erasmus Plus Kapsamındaki Yararlanıcıların İkamet İzni Taleplerinde Aranacak Özel Sağlık Sigortasına İlişkin Genelge (2015/1)
Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelge( 2015/2)
Kefalet ve Tek Risk Sigortalarına İlişkin Genelge (2015/3)
Ulusal Mortalite Tablolarının Güncellenme Projesine İlişkin Genelge (2015/4)
Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin 2014/8 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/5) (2016/27 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Rücu ve Sovtaj Tutarlarına İlişkin Genelge (2015/6)
Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelgede (2014/16) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/7)
Aktüerlik Unvanına Sahip Kişilerin Bağımsız Denetim Firmalarında Sunacakları Hizmete İlişkin Genelge (2015/8)
Sağlık, Hastalık, Ferdi Kaza ve Hayat Sigortası Sözleşmelerinde Bilgilendirme Formu İçeriğine İlişkin Genelge (2015/10)
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta) Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelge (2015/11)
01.06.2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan 13.01.2015 tarihli ve 2015/2 sayılı Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/13)
06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/17)
Ulusal Mortalite Tablolarının Güncellenmesi Projesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2015/18)
06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/19)
Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelge (2015/20)
Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2015/22)
06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/25)
2007/27 Sayılı Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2015/26)
Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelgede (2014/16) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/28)
06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta) Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/29)
Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge (2015/30)
06.06.2014 Tarih ve 9/2014 Sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/31)
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına İlişkin Genelge (27/2015)
Ekspertiz Ücret Tarifesine İlişkin Genelge (2015/34)
Ekspertiz Ücret Tarifesine İlişkin Genelge'nin Yürürlülük Tarihi Hk. (2015/34)
06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/37)
Hayat Grubu Sigortaları Aktüerya Raporlarına İlişkin Genelge (2015/38)
Teminat Olarak Kabul Edilecek Kıymetlere İlişkin Genelge (2015/39)
Hayat Dışı Grubu Sigortalar Aktüerya Raporlarına İlişkin Genelge (2015/40)
Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelge (2015/42) (2015/52 Sayılı Genelge ile Değişiklik Getirilmiştir.)
Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin 2014/8 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/43) (2016/27 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2015/44)
Hasar Dosyası Açılışında Maktu Tutar Kullanılmasına İlişkin Genelge (2015/45)
Mali ve Teknik Kriterleri Sağlayan Reasürans Şirketleri Listesi Hakkında Genelge (2015/48)
Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2015/49)
Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin 2014/8 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/51) (2016/27 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki 2015/42 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/52)
06.05.2015 Tarihli ve 2015/11 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2015/53)
Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2015/54)
Mali ve Teknik Kriterleri Sağlayan Reasürans Şirketleri Listesi Hakkında Genelge (2015/58)
Tebliğler
Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (2015/9)
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Sektör Duyuruları
ÖTA Sunum ve Eğitim Tesisi Planlaması Hakkında Sektör Duyurusu
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/3)
Sigorta Acentelerinin Şube Açma İle İlgili Kurallara Uyumu Konusunda Sektör Duyurusu (2015/4) (2016/27 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Sigortacılık Hesap Planında Yeni Alt Hesap Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2015/5)
Bireysel Kredilerle Bağlantılı Olarak Akdedilen Meblağ Sigortalarında Sigortalının Vefat Etmesi Üzerine Yapılan Ödemelerin Veraset ve İntikal Vergisi Karşısındaki Durumuna İlişkin Sektör Duyurusu (2015/8)
Sigorta Acentelerinin Sermaye Yapısı ve Personelinin Mesleki Deneyimi Konusunda Sektör Duyurusu (2015/10) (2016/27 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında İşletenin Değişmesi Durumunda Zeyil Prim Tutarının Hesaplanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/12)
Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Sektör Duyurusu (2015/15)
Sigorta Şirketlerince Sigorta Acenteleri ve Teknik Personel Statik Ip Kontrollerine İlişkin Sektör Duyurusu (2015/16) (2016/27 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
17/9/2010 Tarihli ve 2010/28 Sayılı Motorlu Araçlara İlişkin Zorunlu Sigortalarda Tazminat Ödemelerine Esas Olan Maluliyet Oranları Hakkında Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/17)
Şirketler Tarafından ‘Motorlu Araç Sigortalarında Eşdeğer Parça Belgeleme Esaslarına İlişkin Genelge’ Hükümlerine Uygun İşlem Tesis Edilmesine Dair Sektör Duyurusu (2015/18)
Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarında Yapılan Değişikliğe İlişkin Sektör Duyurusu (2015/20)
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/21)
Sağlık Sigortası Genel Şartlarında Yapılan Değişikliğe İlişkin Sektör Duyurusu (2015/22)
Sigortacılık Hesap Planında Yeni Alt Hesap Açılmasına ve Nazım Hesaplara Dair Sektör Duyurusu (2015/23)
21.04.2015 Tarihli ve 2015/20 Sayılı "Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarında Yapılan Değişikliğe İlişkin Sektör Duyurusu"nun Ekinde Yapılan Değişikliğe Dair Sektör Duyurusu (2015/24)
2015/15 sayılı Genelge Uyarınca Güvence Hesabı Katkı Payında Asgari Maktu Tutarın Alınmasına Yönelik Sektör Duyurusu (2015/25)
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortasının Sunulacağı Branş Hakkındaki Sektör Duyurusu (2015/26)
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Yapılacak Bildirimlere İlişkin Sektör Duyurusu (2015/28)
Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelgenin (2014-16) Uygulanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015-29)
Devam Eden Riskler Karşılığı Hesabına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/30)
2015/16 Sayılı Sektör Duyurusunun Uygulanmasının Kontrolüne İlişkin Sektör Duyurusu (2015/31) (2016/27 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Mesafeli Satış Konulu 2014/22 Sayılı Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/33) (2020/3 sayılı Sektör Duyurusu ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortasının Sunulacağı Branş Hakkındaki Sektör Duyurusu (2015/34)
Yıllık Gelir Sigortalarında Bilgi İşlem Altyapılarının Hazır Hale Getirilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2015/35)
10.08.2015 Tarihli ve 2015/28 Sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Yapılacak Bildirimlere İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/36)
Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Sektör Duyurusu (2015/37)
2010/8, 2010/14 ve 2014/23 Sayılı Sektör Duyurularının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Sektör Duyurusu (2015/44)
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına İlişkin Sektör Duyurusu (2015/45)
2014 (Linkler hazırlanıyor)
Genelgeler
(2007/27) Sayılı Yalnız Maddi Hasarla sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2014/3)
Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge (2014/4)
Sigortacılık Genel Müdürlüğü E-Duyuru ve E-Mevzuat Görüş Sistemine İlişkin Genelge (2014/5)
2007/27 Sayılı Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelgede ve Eki Tutanakta Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2014/6)
Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2014/8)(2015/43 Sayılı Genelge ile Değişiklik Getirilmiştir.) (2016/27 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge (2014/9) (2016/16 Sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Kapsamında Gerekli Organizasyon ve Teknik Altyapı Hakkında Genelge (2014/10)
Yazışma Kurallarına İlişkin Genelge (2014/11)
Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin 2014/8 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2014/14) (2016/27 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelge (2014-16)
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Uygulama Esaslarına İlişkin Genelgenin (2013/12) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Genelge (2014/12)
Tebliğler
York Anvers Kurallarına İlişkin Tebliğ
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına
Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği
Sektör Duyuruları
İptal Edilen Kredi Bağlantılı Sigorta Poliçeleri Hakkında Yapılacak Bilgilendirmeye İlişkin Sektör Duyurusu (2014/2) (2015/44 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Sigortacılık Hesap Planınında Yeni Alt Hesap Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2014/4)
Sigortacılık Hesap Planınında Yeni Alt Hesap Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2014/6)
Yurtdışına Geçici Olarak İhraç Edilen Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçelerinin Düzenlenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2014/9)
Hastalık ve Sağlık Sigortalarında Hazırlanacak Aktüerya Raporuna İlişkin Sektör Duyurusu (2014/10) (2015/38 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçelerinde 12.11.2012 tarihli ve 6360 Sayılı Kanun Uyarınca Zeyilname Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2014/12)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Asgari Teminatları Hakkında Sektör Duyurusu (2014/13)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Poliçelerin Sonlandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Sektör Duyurusu (2014/16)
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 29’uncu ve 38’inci Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2014/18) (2015/20 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Sorulara İlişkin Sektör Duyurusu (2014/22)
Yardım (Asistans) Hizmetlerine İlişkin Sektör Duyurusu (2014/23) (2015/44 Sayılı Sektör Duyurusu ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Tramvay Araç Türü İçin Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Düzenlenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2014/24)
Bireysel Kredilerle Bağlantılı Olarak Akdedilen Meblağ Sigortalarında Sigortalının Vefatı Üzerine Yapılan Ödemelerin Veraset ve İntikal Vergisi Karşısındaki Durumuna İlişkin Sektör Duyurusu (2014/25) (2015/8 sayılı Sektör Duyurusu ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarına İlişkin Sektör Duyurusu (2014/26)
14/10/2014 tarihli ve 25/2014 sayılı Bireysel Kredilerle Bağlantılı Olarak Akdedilen Meblağ Sigortalarında Sigortalının Vefatı Üzerine Yapılan Ödemelerin Veraset ve İntikal Vergisi Karşısındaki Durumuna İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2014/27) (2015/8 sayılı Sektör Duyurusu ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçeleri Düzenlenirken Şirket Nev’i Değişiklikleri ve Leasing Şirketlerine Kayıtlı Araçların Mülkiyet Devirlerine İlişkin Sektör Duyurusu (2014/28)
Sigorta Acentelerinin Şube Açma İle İlgili Kurallara Uyumu Konusunda Sektör Duyurusu (2014/29)
Sigorta Şirketlerince Sigorta Acenteleri ve Teknik Personel Statik IP Kontrollerine İlişkin Sektör Duyurusu (2014/30) (2016/27 sayılı Genelge ile Yürürlükten kaldırılmıştır.)
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hükümlerine Uyarlanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2014/31)
2014/32 sayılı Sigorta Acentelerinin Şube Açma ile İlgili Kurallara Uyumu Konusunda Sektör Duyurusuna Ek Sektör Duyurusu (2014/32)
Sigortacılık Hesap Planında Yeni Alt Hesap Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2014/33)
2013 (Linkler hazırlanıyor)
Genelgeler
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Sigorta ve Reasürans Şirketlerindeki Denetim Müessesesine İlişkin Genelge (2013/4)
Sigorta Şirketleri ile Reasürans Şirketlerinin Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması ve Sunumuna İlişkin Genelge (2013/5)
Sorumluluk Sigortalarında Birden Çok Sigorta Hükümlerinin Uygulanabilirliği Hakkında Genelge (2013/6)
Motorlu Araç Sigortaları Hasar İhbarlarının Yapılması ve Değerlendirilmesi Prosedürüne İlişkin Genelge (2013/7)
Motorlu Araç Sigortaları Hasar İhbarlarının Yapılması ve Değerlendirilmesi Prosedürüne İlişkin Genelge 2013-7 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2013/9)
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge (2013/12)
Emeklilik İradi Ürünleri Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge (2013/14) (2015/30 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Ferdi Kaza ve Hayat Sigortalarında Riskin Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması ve Sigortalı, Lehtar ya da Varislerin Tespit Edilmesi Hakkında Genelge (2013/15) (2013/21 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Ferdi Kaza ve Hayat Sigortalarında Riskin Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Araştırılması ve Sigortalı, Lehtar ya da Varislerin Tespit Edilmesi Hakkında Genelgenin (2013/15) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Genelge (2013/21)
Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin 2007/27 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2013/22)
Tebliğler
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ
Sigorta Acentesi Teknik Personeli (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
Sigorta Brokerı Teknik Personeli (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı
Sigorta Brokerı Teknik Personeli (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı
Bireysel Emeklilik Aracısı (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı
Sigorta Şirketi Teknik Personeli (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı
Sigorta Şirketi Teknik Personeli (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı
Sigorta Şirketi Hasar/Tazminat Personeli (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı
Sigorta Şirketi Hasar/Tazminat Personeli (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'de (SERİ: X, NO:22) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SERİ: X, NO: 28)
Sektör Duyuruları
Sigorta Hesap Planında Yeni Alt Hesap Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2013/1)
Teknik Karşılıklarda Brüt ve Net Tutarların Gösterimi Hakkında Sektör Duyurusu (2013/2)
Sigorta Acenteleri Faaliyetlerinde Tereddüt Edilen Bazı Hususlara İlişkin Sektör Duyurusu (2013/3)
Kara Araçları Kasko Sigortası Poliçe Şablonuna İlişkin Sektör Duyurusu (2013/4)
İrat Teminatı İçeren Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Sektör Duyurusu (2013/6) (2015/30 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
AZMM Hesaplamasında Yöntem Seçimine İlişkin Sektör Duyurusu (2013/8)
Hayat Grubu Sigortalarında Vergi Uygulamalarına İlişkin Sektör Duyurusu (2013/9)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Kapsamında Tesis Edilecek İşlemlere İlişkin Sektör Duyurusu (2013/12)
AZMM'ye Esas Dosyaların Geçmişe Dönük Olarak Güncellenmesi Hakkında Sektör Duyurusu (2013/13)
Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler için Düzenlenen Mesleki Sorumluluk Sigortasına İlişkin Sektör Duyurusu (2013/15)
Hayat Grubu Sigortalarında Vergi Uygulamalarına İlişkin Sektör Duyurusu II (2013/18)
Motorlu Araçlara İlişkin Zorunlu Sigortalarda Tazminat Ödemelerine Esas Olan Maluliyet Oranları Hakkında Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2013/20)
2012 (Linkler hazırlanıyor)
Genelgeler
Dengeleme Karşılığının Kullanılması ile Bazı Genelgelere İlişkin İlave Açıklamalar Hakkında Genelge (2012/1)
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “Trafik Kazalarına Bağlı Tedavi Giderleri Hakkında 2012/5 Sayılı Genelge"
Hayat Dışı Sigortalar Aktüerya Raporuna İlişkin Genelge (2012/2)
Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2012/6)
Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğünün Kapsamına İlişkin 2007/18 Sayılı Genelgenin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Genelge (2012/8)
Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin Uygulanması Hakkında Genelge III (2012/9)
Tüzel Kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliğine İlişkin Genelge (2012/10)
2007/1 Sayılı Sigorta Branşları İçin Öngörülen Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2012/13)
Devam Eden Riskler Karşılığı Hesaplamasında Yapılan Değişiklik Hakkında Genelge (2012/15)
Tebliğler
Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği
Sektör Duyuruları
2011/14 Sayılı Sektör Duyurusunda Düzeltme Yapılmasına Dair Sektör Duyurusu (2012/3)
Sektörden Veri Teminine İlişkin Sektör Duyurusu (2012/4)
Kredi Kuruluşları Aracılığıyla Yapılan Sigorta İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Sektör Duyurusu (2012/5) (2015/20 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Yeni Açılan Hesap Kodları İle Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Sektör Duyurusu (2012/7)
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Uygulanması Hakkında Sektör Duyurusu (2012/10)
İşsizlik Teminatının Sunulmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2012/11)
Sigorta ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Sektör Duyurusu (2012/13)
İrat Ödemeli Ürünlerde Şirket Bilgi İşlem Altyapılarının Hazır Hale Getirilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2012/17) (2015/30 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Sigorta Eksperleri Yönetmeliği Çerçevesinde Hazırlanan 2011/5 Sayılı Genelgeye İlişkin Sektör Duyurusu (2012/18)
Konut Sigortalarında Rücu İşlemlerine İlişkin Sektör Duyurusu (2012/19)
2011 (Linkler hazırlanıyor)
Genelgeler
Davalık Dosyalar, AZMM ve Tahsil Edilemeyen Rücu ve Sovtaj Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesiyle İlgili İlave Açıklamalara İlişkin Genelge (2011/1)
Sağlık Sigortası Sözleşmelerine İlişkin Genelge (2011/3)
Motorlu Araç Sigortaları Hasar İhbarlarının Yapılması ve Değerlendirilmesi Prosedürüne İlişkin Genelge (2011/5)
Kredi Branşında Tahsil Edilemeyen Rücu ve Sovtaj Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Sorumluluk Branşlarında Muallak Tazminat Karşılığının Ayrılması Hususlarında İlave Açıklamalara İlişkin Genelge (2011/6)
Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Genelge (2011/8)
5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 15’inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2011/9)
2010 ve 2011 Yıllarında AZMM Sonuçlarının Aşamalı Olarak Uygulanması Hakkında Genelge (2011/10)
Test IBNR'ı Hesaplamasında Rücu, Sovtaj ve Benzeri Gelirlerin Düşülmesine İlişkin Esaslar Hakkında Genelge (2011/13)
Motorlu Araç Sigortalarında Eksper Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Genelge (2011/16)
Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) Tedavi Masraflarına İlişkin Yapılan Ödemelerin Muhasebeleştirilmesine Ve Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Genelge(2011/18)
08.09.2011 tarihli ve 2011/16 sayılı "Motorlu Araç Sigortalarında Eksper Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Genelge"de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2011/19)
Gerçekleşmiş Ancak Raporlanmamış Tazminat Karşılığı (IBNR) Hesaplamasına İlişkin Açıklamalar Hakkında Genelge (2011/23)
Tebliğler
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ ile Yayımlanan Tarife ve Talimat ile Genel Şartlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
Sektör Duyuruları
Deprem Tehlike Bölgeleri Hakkında Sektör Duyurusu (2011/1)
Azınlık Paylarının ve Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesinin İzlenmesi Amacıyla Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2011/2)
Deprem Teminatının Verilmesi ve Deprem Tarifelerinin Uygulanması Hakkında Sektör Duyurusu (2011/3)
Rejistro ve Tahsilat Defterlerine İlişkin Sektör Duyurusu (2011/4)
Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Bazı Sigorta Branşları İçin Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2011/6)
Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasının Sigortacılık Hesap Planınında Ayrı bir Hesap Kodunda Takip Edilmesi Hakkında Sektör Duyurusu (2011/7)
Devam Eden Riskler Karşılığı Hesaplamasında Dikkate Alınacak Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Sektör Duyurusu (2011/10)
Paket Poliçe ve Ek Teminat Uygulamalarının Muhasebeleştirilmesine İlişkin Sayılı Sektör Duyurusu (2011/11)
Hayat Grubu ve Hastalık/Sağlık Sigortaları Branşlarında Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine Veri Transferine İlişkin Sektör Duyurusu (2011/13)
Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodları Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2011/14)
2010 (Linkler hazırlanıyor)
Genelgeler
Katastrofik Risklerde Yeterli Koruma Sağlanması ile Piyasayı Bozan ve Şirket Mali Yapılarını Olumsuz Etkileyen Hususlarda Tedbir Alınmasına İlişkin Genelge (2010/2)
Katastrofik Risklerde Yeterli Koruma Sağlanması ile Piyasayı Bozan ve Şirket Mali Yapılarını Olumsuz Etkileyen Hususlarda Tedbir Alınmasına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2010/5)
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Yaptırma Mecburiyeti ile İlgili Muafiyet ve İstisnalara İlişkin Genelge (2010/8)
Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde hazırlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2010/9)
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin Reasürans Politikaları Başlıklı 15 inci Maddesinde Yer Alan Bölüşmeli Tretelerden Kotpar Reasürans Anlaşmalarında Tek Bir Reasüröre Yapılacak Devir Oranının Hesaplanmasına İlişkin Genelge (2010/11)
Aktüeryal Merdiven Zincir Metoduna İlişkin Genelge (2010/12)
Rücu ve Sovtaj Gelirlerine İlişkin Genelge (2010/13)
Hayat Branşında Gerçekleşmiş Ancak Rapor Edilmemiş Muallak Tazminat Karşılığına İlişkin Genelge (2010/14)
2010/142 ve 2010/14 Sayılı Genelgeler ile 2010/29 Sayılı Sektör Duyurusuna İlişkin İlave Açıklamalara İlişkin Genelge (2010/16)
Yazışma Kurallarına İlişkin 2/12/2009 Tarihli ve 2009/20 Sayılı Genelgeye Ek Açıklama
Reasürans Anlaşması Niteliği Taşımayan Tretelere İlişkin Genelge (2010/22)
Şüpheli Rücu ve Sovtaj Alacaklarına İlişkin Tahsilatların Muhasebeleştirilmesine İlişkin Genelge (2010/23)
Tebliğler
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)
Sektör Duyuruları
Reasürans Raporu ile İlgili Ek Açıklamalara İlişkin Sektör Duyurusu (2010/2)
Mali Tabloların Gerçeğe ve Mevzuata Uygun Olarak Düzenlenmesi Hususunda Sorumluların Uyarılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2010/3)
Asistans Firmasına Ödenen Tutarların İlgili Döneme Ait Olmayan Kısımlarının Ertelenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2010/4)
İrat Ödemeli Hayat Sigortalarının Hayat Sigortası Genel Şartları Çerçevesinde Akdedilmesi Hakkında Sektör Duyurusu (2010/5)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının İptal Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2010/6)
Direk/Endirekt Primlere İlişkin Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2010/9)
Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Hizmet Alımlarının Raporlanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2010/8) (2015/44 Sayılı Sektör Duyurusu İle yürürlükten kaldırılmıştır.)
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Kusur Durumunun Belirlenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2010/12)
2010/8 Sayılı Sektör Duyurusu İle Talep Edilen Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Hizmet Alımlarının Raporlanmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Sektör Duyurusu (2010/14) (2015/44 Sayılı Sektör Duyurusu İle yürürlükten kaldırılmıştır.)
Risk Birikimi Tablosuna İlişkin Sektör Duyurusu (2010/15)
Bir Yıldan Kısa Süreli Hayat (Kazanılmamış Primler Karşılığına Konu Hayat) Sigortalarının Teminat Hesabına İlişkin Sektör Duyurusu (2010/16)
Mobil İmzaya İlişkin Sektör Duyurusu (2010/19)
Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına İlişkin Sektör Duyurusu (2010/20)
Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerince SGS Kapsamında Raporlanan Bazı Tablolara İlişkin Sektör Duyurusu (2010/21)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmeliğin Yürürlük Tarihi Hakkında Sektör Duyurusu (2010/22)
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Teminat ve Prim Kapsamı Hakkında Sektör Duyurusu (2010/24)
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2010/25)
Hayat Branşında Faaliyet Gösteren Şirketlerde Teminat Tesisine İlişkin Sektör Duyurusu (2010/27)
Motorlu Araçlara İlişkin Zorunlu Sigortalarda Tazminat Ödemelerine Esas Olan Maluliyet Oranları Hakkında Sektör Duyurusu (2010/28)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Hakkında Açıklamalara İlişkin Sektör Duyurusu (2010/29)
Sigorta Eksperleri Tarafından Yapılabilecek İşlemlere İlişkin Sektör Duyurusu (2010/30)
Sigorta Acenteleri Arasında İş Paylaşımına İlişkin Sektör Duyurusu (2010/31)
Derecelendirme Faaliyetleri Uygun Görülen Kuruluşlar ile Bu Kuruluşlar Tarafından Verilen ve Müsteşarlığımızca Kabul Edilen Asgari Notların Revize Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2010/32)
Sigorta Acenteleri Arasındaki İş Paylaşımına İlişkin 2010/31 Sayılı Sektör Duyurusuna Ek Sektör Duyurusu (2010/34)
Sigorta Acenteleri Arasındaki İşlemlere İlişkin Sektör Duyurusu (2010/35)
Sigorta Acenteleri Arasındaki İşlemlere İlişkin 2010/35 Sayılı Sektör Duyurusuna Ek Sektör Duyurusu (2010/36)
Kredi Kuruluşları Aracılığıyla Yapılan Sigorta İşlemlerine İlişkin Sektör Duyurusu (2010/39) (2015/20 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
2007/27 Sayılı Genelge Kapsamında Düzenlenen Kaza Tespit Tutanağına İlişkin Sektör Duyurusu (2010/40)
Tescil İşlemleri İçin Belirtilen Sürenin Uzatılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2010/41)
Yangın Sigortasına Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatının Eklenmesi Halinde Uygulanacak Tarife Hakkında Sektör Duyurusu (2010/42)
E-Şikayet Sistemine İlişkin Sektör Duyurusu (2010/43)
Güvence Hesabı Katılma Paylarının Ödenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2010/44)
Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağına İlişkin Sektör Duyurusu (2010/45)
2009 (Linkler hazırlanıyor)
Genelgeler
Hayat Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge (2009/2)
Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelge (2009/4) (2015/20 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2009/6)
2007/24 Sayılı Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna İlişkin Genelge’de Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2009/11)
2007/24 ve 2009/11 Sayılı Aktüeryal Zincirleme Metoduna İlişkin Genelgelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2009/12)
Hayat, Ferdi Kaza, Sağlık ve Hastalık Sigortası Tarifelerinin Sigorta Bilgi Merkezine Gönderimine İlişkin Genelge (2009/13)
Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2009/16)
Hayat Sigortaları Aktüerya Raporunun Sigorta Bilgi Merkezine Gönderimine İlişkin Genelge (2009/17)(2015/20 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Yazışma Kurallarına İlişkin Genelge (2009/20)
Tebliğler
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ
Sigorta Tahkim Usulü ve Sigorta Hakemlerine İlişkin Tebliğ (2009/1) (19.1.2016 tarihli tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarının Yatırılacağı Yabancı Varlıklara İlişkin Tebliğ
Sektör Duyuruları
Hayat, Bir Yıldan Uzun Süreli Ferdi Kaza, Sağlık, Hastalık ve İhtiyari Deprem Sigortaları Tarifeleri Hakkında Sektör Duyurusu (2009/1)
Aylık Mali Tablolara İlişkin Sektör Duyurusu (2009/2)
Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2009/3)
Karaparanın Aklanması ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadeleye Yönelik Sektör Duyurusu (2009/4)
Saklama Payı Tabloları ile Reasürans Raporuna İlişkin Sektör Duyurusu (2009/5)
Sermaye Yeterliliği Tablosuna İlişkin Sektör Duyurusu (2009/6)
Seyahat Araç Destek Sigortasına İlişkin Sektör Duyurusu (2009/7)
Teknik Karşılıklarla İlgili Mevzuatın Uygulanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2009/9)
01.03.2009 Tarihli ve 27156 Sayılı RG’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2inci Maddesine İlişkin Sektör Duyurusu (2009/10)
Bazı Branşlar İçin Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2009/11)
Raylı Araçlar Genel ve Tekne Sorumluluk Branşları İçin Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2009/12)
Emeklilik Şirketlerinde Giriş Aidatlarının İzlenmesi Amacıyla Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2009/13)
2009/6 ve 2009/9 sayılı Sektör Duyurularında Yer Alan Hususlara İlişkin Sektör Duyurusu (2009/14)
Asistans Hizmetlerine İlişkin Sektör Duyurusu (2009/16)
Aktüerler Yönetmeliğinin 16. Maddesi Uyarınca Yapılması Gereken Bildirime İlişkin Sektör Duyurusu (2009/17)
Vefat Teminatı Priminin Depreme Ait Kısmının Tespit Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2009/19)
2009/11 Sayılı Genelgede Yer Alan Hususlar ile Ara Dönem Finansal Raporlamaya İlişkin Sektör Duyurusu (2009/22)
Asistans Hizmetleri Çerçevesinde 2009/9, 2009/14 ve 2009/16 Sayılı Sektör Duyurularında Yer Alan Hususlara İlişkin Ek Sektör Duyurusu (2009/24)
TOBB – AEKS Sisteminde Teknik Personel Olarak Kayıtlı Olmayan Kişiler için Sigorta Sirketlerince Kullanıcı Adı ve Şifre İhdas Edilmemesine ve Levhaya Kayıtlı Olmayan Acentelere İlişkin Sektör Duyurusu (2009/25)
Aylık Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosunun Sigortacılık Gözetim Sistemine Yüklenme Süresine İlişkin Sektör Duyurusu (2009/26)
Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik Uyarınca İnternet Sitesi Kurma Zorunluluğu Hakkında Sektör Duyurusu (2009/27)
5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Gereğince Yayımı Zorunlu Kılınmış İlanların Basın İlan Kurumu Aracılığı İle Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2009/28)
Sigorta Eksperlik Belgelerinde Dallara Göre Eşleştirmesi ve Müktesep Haklara İlişkin Sektör Duyurusu (2009/29)
Tüzel Kişi Acentelerde Acente Müdürü Yerine Tedviren Müdür Ataması Uygulamasına İlişkin Sektör Duyurusu (2009/30)
Yanlış Sigorta Uygulamaları ve Müşteri Profili Vergi Tabanı Hakkında Sektör Duyurusu (2009/34)
Tarım Sigortaları Havuzundan Alınan İşler İçin Hesaplanan Kazanılmamış Primler Karşılığına İlişkin Sektör Duyurusu (2009/35)
2008 (Linkler hazırlanıyor)
Genelgeler
Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge (2008/1)
Muallak Tazminat Karşılığı Yeterlilik Tablosuna İlişkin Genelge (2008/2)
Risk Primi Hesabında Ortalama Yaş Kullanımına İlişkin Genelge (2008/3)
Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Genelge (2008/5)
Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin Uygulanması Hakkında Genelge (2008/7)
EK 1
EK 2
EK 3
Hayat Sigortaları Aktüerya Raporuna İlişkin Genelge (2008/8)
Hayat ve Uzun Süreli Ferdi Kaza ve Hastalık Sigortalarının Prim ve Matematik Karşılıklarına İlişkin Genelge (2008 9)
Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2008/10)
Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin Uygulanması Hakkında Genelge II (2008/12)
Sigorta Acenteleri Yönetmeliği Çerçevesinde, Acentelerin Uygunluk Belgesi ve Levhaya Kayıt Müracaatlarında Acenteler, TOBB ve Odalarca İzlenecek Yola İlişkin Genelge (2008/15)
Sigorta Acenteleri Yönetmeliği Çerçevesinde, Acentelerin Uygunluk Belgesi Ve Levhaya Kayıt Müracaatlarında, Acenteler, TOBB ve Odalarca İzlenecek Yola İlişkin Genelge II (2008/18)
Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge (2008/20)
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Genel Müdürlerinin Yönetim Kurulu Üyeliğine İlişkin Genelge (2008/22)
Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin 12nci Maddesi Kapsamında Hazırlanacak Raporlara İlişkin Genelge (2008/28)
Sigorta Şirketlerince İlk Defa Uygulamaya Konulacak Ürünlere İlişkin Genelge (2008/29)
Şirketlerden Talep Edilecek İlave Tablolara İlişkin Genelge (2008/31)
Hayat Dışı Sigortalar Aktüerya Raporuna İlişkin Genelge (2008/34) (Hazine Müsteşarlığının 2012/2 Sayılı Genelgesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Tebliğler
Sigorta Sektörüne İlişkin Grup Muafiyet Tebliği
Rekabet Kurumu İnternet Sitesinden Yayımlanan Genel Gerekçe
Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ
Sektör Duyuruları
Sigorta Sözleşmesi Konusu Teminatların Veriliş Şeklinde İlişkin 2007/9 Sayılı Genelge Hakkında Sektör Duyurusu (2008/1)
İşsizlik Teminatının Hayat Sigortalarına Ek Teminat Olarak Verilmesine Yönelik Sektör Duyurusu (2008/2)
Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna İlişkin Sektör Duyurusu (2008/3)
Yurtdışında Yapılabilecek Sigortaların Kapsamı Hakkında Sektör Duyurusu (2008/4)
Paket Poliçe ve Ek Teminat Uygulamalarının Muhasebeleştirilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2008/7)
Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Sektör Duyurusu (2008/8)
Finansal Raporlama Kapsamında Müsteşarlığımızca Hazırlanacak Tebliğlere İlişkin Sektör Duyurusu (2008/9)
Yatırım Türleri ve Vadelerine İlişkin Tablo Hakkında Sektör Duyurusu (2008/10)
Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin Uygulanması Hakkında 2008/7 Sayılı Genelge Hakkında Sektör Duyurusu (2008/11)
Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Sektör Duyurusu (2008/12)
Tescili Beklenen Sermaye Tutarlarının İzlenmesi Amacıyla Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2008/13)
2007 Yıl Sonu Mali Tablolarının Gazetede İlan Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2008/14)
Hak Sahiplerinece Aranmayan Paralara Yönelik İzlenecek Usule İlişkin Sektör Duyurusu (2008/15)
Tehlikeli Hastalıklar Teminatının Ek Teminat Olarak Verilmesi Hakkında Sektör Duyurusu (2008/16)
Hayat Sigortalarında Standart Dışı Risklerin Kabulü ve Riziko Karına İştirak Uygulamalarına İlişkin Sektör Duyurusu (2008/17) (2017/16 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Bloke Edilen Teminatlara İlişkin Bilgilerin Sigortacılık Gözetim Portalına Yüklenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2008/19)
31.03.2008 Tarihli Finansal Tablo Dipnot Biçimine İlişkin Sektör Duyurusu (2008/20)
Halka Açık Sigorta Şirketlerinin Finansal Tablolarının Hazırlanması, Sunulması ve Bağımsız Denetimden Geçirilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2008/21)
Uzun Süreli Ferdi Kaza ve Sağlık Branşları için Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2008/22)
5684 Sayılı Sigortacılık Kanuna İstinaden Çıkarılan; Sermaye Yeterliliği, Teknik Karşılıklar ve Finansal Raporlamaya İlişkin Yönetmelikler ile İlgili Sorulara İlişkin Sektör Duyurusu (2008/24)
Ertelenmiş Üretim Gider Paylarının Muhasebeleştirilmesinde Kullanılacak Hesap Kodlarına İlişkin Sektör Duyurusu (2008/27)
14.06.2008 Tarihinden İtibaren Faaliyet Gösterecek Acentelerin Uygunluk Belgesi ve Levhaya Kayıt İşlemlerine İlişkin Sektör Duyurusu (2008/29)
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Genel Müdürlerinin Yönetim Kurulu Üyeliğine İlişkin 2008/22 Sayılı Genelgeye ilişkin Sektör Duyurusu (2008/30)
Sigorta Şirketlerinin Sigortacılık Hizmetleri ile İlgili olarak Geliştirdikleri İş Ortaklıklarının Kapsamı Hakkında Sektör Duyurusu (2008/31)
İstihdam Branşı İçin Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Sektör Duyurusu (2008/32)
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin TMS ve TFRS Uygulamalarına İlişkin Sektör Duyurusu (2008/33)
Muallâk Zarar ve Devam eden Risk Karşılığı ile Üretim Gider Paylarının Ertelenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2008/34)
Sigorta Ekspertiz Faaliyetlerinin Çerçevesine İlişkin Sektör Duyurusu (2008/35)
Şirketlerin Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen İştiraklerdeki Yatırımlarının Bireysel Finansal Tablolarına Yansıtılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2008/36)
Yargıya İntikal Etmiş Hasar Dosyaları İçin Muallâk Tazminat Karşılığı Ayrılması Hakkında Sektör Duyurusu (2008/37)
14.06.2008 Tarihinden İtibaren Faaliyet Gösterecek Acentelerin Müsteşarlıktan Alacakları Uygunluk Belgeleri ve Levhaya Kayıt İşlemlerine İlişkin Sektör Duyurusu (2008/38)
Sigorta Şirketlerinin Hayat Dalı İçin Hesaplanan Teminat Tutarlarının Müsteşarlığa Bildirimi Hakkında Sektör Duyurusu (2008/39)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmeliğin 5inci Maddesi Gereğince Dipnotların Hesap Özetleriyle Birlikte Gönderilmesi Gerektiğine İlişkin Sektör Duyurusu (2008/40)
Gayrimenkul ve İştirak Satış Gelirlerinin Muhasebeleştirilmesinde Kullanılacak Hesap Kodlarına İlişkin Sektör Duyurusu (2008/41)
2008/31 Sayılı Şirketlerden Talep Edilecek İlave Tablolara İlişkin Genelgede Belirtilen Tablolara Yeni Tablolar Eklenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2008/42)
Belge 1
Belge 2
Ekler
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Ödemelerinde Trafik Kaza Tespit Tutanaklarının Değerlendirilmesi Hakkında Sektör Duyurusu (2008/43)
Sigorta Eksperlerine Yeni Eksperlik Dallarında Görev Verilmesine İlişkin Sektör (2008/44)
Şirketlerden Talep Edilen Tablolara İlişkin Bazı Sektör Duyurularında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2008/45)
Matematik Karşılıklara İlişkin Stopajların Kurumlar Vergisi Tutarından İndirilmesine ve Sigortalılara Dağıtılmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2008/46)
Sigorta Ekspertiz Faaliyetlerinin Çerçevesine İlişkin 2008/35 Sayılı Sektör Duyurusuna Ek Sektör Duyurusu (2008/47)
2007 (Linkler hazırlanıyor)
Genelgeler
Sigorta Murakabe Kanununun 29uncu Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2007/1)
Karşılıklarının 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Hükümlerine Uyumunun Sağlanmasına İlişkin Genelge (2007/3)
Sigorta Branşları için Öngörülen Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge (2007/4)
Sigortacılık Sektöründeki Uluslararası Faaliyetlere İlişkin Karara Dair Genelge (2007/5)
Sigorta Sözleşmesi Konusu Teminatların Veriliş Şekline İlişkin Genelge (2007/9)
Devlet Destekli Tarım Sigortalarına İlişkin Genelge (2007/10)
11.07.2007 Tarihli ve 26579 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 2007/1 sayılı Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğin Uygulama Esaslarına Dair Genelge (2007/11)
11.07.2007 Tarihli ve 26579 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 2007/1 sayılı Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğin Sigorta Genel Şartları Bazında Uygulama Esaslarına Dair Genelge (2007/12)
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Yayımlayacağı İlan ve Reklamlara İlişkin Genelge (2007/13)
Sigorta Şirketlerinin Hayat Dışı Branşlar İçin Tesis Etmeleri Gereken Teminatlara İlişkin Genelge (2007/14)
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2007/15)
Hayat Sigortası Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2007/16)
Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğünün Kapsamına İlişkin Genelge (2007/18)
Sigortacılık İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesinde Kullanılacak Branş Kodlarına İlişkin Genelge (2007/19)
Sigorta Şirketlerinin Hayat Dışı Branşlar İçin Asgari Teminatın Hesabına İlişkin Genelge (2007/20)
Devam Eden Riskler Karşılığı ve Dengeleme Karşılığına İlişkin Genelge (2007/21)
Sigortacılık Kanununun Sigorta Eksperlerine İlişkin Bazı Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2007/22)
Bireysel Kredi Kullananlar İçin Uzun Süreli Grup Hayat Sigorta Tarifeleri Hazırlanırken Uyulması Gereken Esas ve Usullere İlişkin Genelgenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Genelge (2007/23)
Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna İlişkin Genelge (2007/24)
Kazanılmamış Primler Karşılığı’nın Hesaplanmasına ve Ertelenmiş Komisyon Gelirleri ve Giderleri için Kullanılacak Hesap Kodlarına İlişkin Genelge (2007/25)
Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Genelge (2007/26)
Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelge (2007/27)
Tebliğler
Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ (2007/1)
Sektör Duyuruları
Mal Sigortaları Kapsamındaki Sigorta Sözleşmelerinde Kullanılacak Bilgilendirme Formu Hakkında Sektör Duyurusu (2007/1)
Yıllık Gelir Sigortası Genel Şartları Hakkında Sektör Duyurusu (2007/2)
Kredi Sigortası ve İhracat Kredi Sigortası Uygulamaları İle İlgili Sektör Duyurusu (2007/3)
2007 Yılı Mali Tablolarının Bağımsız Denetimden Geçirilmesi Gerek. Dair Sektör Duyurusu(2007/4)
Yıllık Gelir Sigortası Tarifelerinin Tasdiki Hakkında Sektör Duyurusu (2007/5)
Emeklilik Planlarının Tasdiki Hakkında Sektör Duyurusu (2007/6)
Güvence Hesabı Kapsamında Sigorta Ettirenlerden Kesilecek Katılma Paylarının Tahsiline İlişkin Sektör Duyurusu (2007/7)
Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliğine İstinaden Genel Şart. Poliçe Ekinde Verilmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2007/8)
Kredi Sigortası ve İhracat Kredi Sigortası Uygulamaları ile İlgili Sektör Duyurusu (2007/9 )
Hayat, 1 Yıldan Uzun Ferdi Kaza,Sağlık, Hastalık İht. Deprem Tarifelerinin Tasdiki Hakkında Sektör Duyurusu (2007/10)
5684 Sayılı Sigortacılık Kanunun 44üncü Maddesine İlişkin Sektör Duyurusu (2007/11)
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Ruhsatnamelerinin Yenilenmesine İlişkin Sektör Duyurusu (2007/12)
Mesleki Sorumluluk Sigortası ve Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası Yeni Hesap Kodlarına Dair Sektör Duyurusu (2007/13)
Ruhsatname Yenilemelerine İlişkin Sektör Duyurusu (2007/14)
2007/1 sayılı Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ Uyarınca Tehlikeli Hastalıklar ve Sürekli Sakatlık Teminatının Ek Teminat Şeklinde Verilmesi Hakkında Sektör Duyurusu (2007/15)
Levhaya Kayıt Olan Gerçek ve Tüzel Kişi Eksperlere İlişkin Sektör Duyurusu (2007/16)
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin 15inci Maddesi Reasürans Politikaları Kapsamında Hazırlanan Şirket Riskinin Değerlendirilmesine İlişkin Tabloya Dair Sektör Duyurusu (2007/17)
Deprem Hasar Karşılıklarının Sermaye Artırımında Kullanılmasına Dair Sektör Duyurusu (2007/18)
Hayat Sigortaları Tarife ve Kar Payı Teknik Esaslarına İlişkin Sektör Duyurusu (2007/19)
Şirketlerin Finansal Tablolarının Yayımında Müsteşarlıkça Belirlenen Gazete Tirajlarına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Sektör Duyurusu (2007/20)
Hayat Sigortalarında Kar Payı Kalıntısı Dağıtımında İlişkin Sektör Duyurusu (2007/21)
2006 (Linkler hazırlanıyor)
Mevzuat
Bireysel Krediler için Uzun Süreli Grup Hayat Sigorta Tarifeleri Hazırlanırken Uyulması Gerek Esaslara İlişkin Genelge
Hekim Mesleki Sorumluluk Klozu İle İlgili Hazine Müsteşarlığı Açıklaması
İştira Halinde Reasürans Kapitali Üzerinden Hesaplanan Prim İadesinin Muhasebeleştirilmesi İle İlgili Açıklama
KMA Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesine İlişkin Hazine Müsteşarlığı Açıklaması
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 34üncü Maddesi Uyarınca Belirlenen İlkeler
Tarım Sigortaları Havuzuna İlişkin 2006 10105 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortasına İlişkin Oluşan Tereddütler ile İlgili Hazine Müsteşarlığı Açıklaması
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Fesihlerinin Hangi Birime Yapılacağına İlişkin Açıklama
Genel Müdür ve Yardımcılıklarına Vekaleten Çalışanlar ile İlgili Hazine Müsteşarlığı Açıklaması
İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamı İle İlgili Hazine Müsteşarlığı Açıklaması
KMA Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesine İlişkin Hazine Müsteşarlığı Açıklaması II
Primi İşverenler Tarafından Ödenen Özel Sağlık Sigortası Primleri İle İlgili Açıklama II
Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası ile İlgili Hazine Müsteşarlığı Açıklaması
Yeni Branşı Tesisi Hakkında Tebliğ
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı ile İlgili Hazine Müsteşarlığı Açıklaması
Tarım Sigortaları Havuzuna İlişkin Karar
Tarım Sigortaları Havuzuna İlişkin Kararı
2005 (Linkler hazırlanıyor)
Mevzuat
Bazı Sigorta Branşlarının Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Tebliğ
IBNR Karşılıklarının Kurumlar Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu Hakkında Gelirler Genel Müdürlüğü Yazısı
İptal Edilen Sigorta Sözleşmelerinin Vergi Matrahından İndirilmesi İle İlgili Olarak Gelirler Genel Müdürlüğünden Alınan Yazı
Rücu Alacaklarının Muhasebeleştirilmesi ile İlgili Hazine Müsteşarlığı Açıklaması
Sigorta Şirketlerinin Ürünlerini Kendi Ürünleri Gibi Yansıtan Kuruluşlarla İlgili Hazine Müsteşarlığından Alınan Yazı
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına İlişkin Genelge ile İlgili Açıklama Eki
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına İlişkin Genelge ile İlgili Açıklama
Taşımacılık Zorunlu Sorumluluk Sigortası İçin Fark Zeyilnamesi Düzenleneceğine İlişkin Hazine Müsteşarlığı Yazısı
Hastalık Sigortası Branş Adının Sağlık Sigortası
Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ
Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Eski Tek Düzen Hesap Planında Deprem Hasar Karşılıkları Hesabı Altında İzlenen Hesapların Yeni Tek Düzen Hesap Planında Hangi Hesaplar Altında İzlenmesi Gerektiğine İlişkin Hazine
Hastalık Sigortası’nın Sağlık Sigortası Branşı Altında Değerlendirilmesi Gerektiğine İlişkin Hazine Müsteşarlığı Açıklaması
Kredi Kartları İle Yapılan Prim Tahsilatları Sigortacılık Mevzuatına Uygun Hareket Edilmesi
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımların Hesap Planındaki Kodlarına İlişkin Hazine Müsteşarlığı Açıklaması
Sağlık Branşında İlk Defa Uygulamaya Konulacak Ürünlere İlişkin Esaslar ile İlgili Hazine Müsteşarlığı Açıklaması
Sigorta Şirketlerinin Matbu Belgelerinde Hastalık Yerine Sağlık İbaresinin Kullanılması
Trafik Kazası Nedeniyle Ödenecek Tedavi Giderlerinde Öncelikli Sigorta ile İlgili Hazine Müsteşarlığı Açıklaması
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tazminat Ödemeleri ile İlgili Hazine Müsteşarlığı Açıklaması
Hazine Müsteşarlığı'na Gönderilecek Belge ve Raporlarda Standardizasyon Sağlanması
Primi İşverenler Tarafından Ödenen Özel Sağlık Sigortası Primleri ile İlgili Açıklama
Rücu Alacaklarının Muhasebeleştirilmesine İlişkin Hazine Müsteşarlığı Açıklaması II
Sigorta Şirketlerinin Kısa Dönem Esasına Göre Prim İadesi Yapmalarına İlişkin Hazine Müsteşarlığı Açıklaması
Tazminat Ödemelerinde Vekalet İlişkisi ile İlgili Hazine Müsteşarlığı Açıklaması
YTL'ye Geçiş Sürecinde Emeklilik Planları ve Sigorta Tarifeleri Kapsamında Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Genelge
2004 (Linkler hazırlanıyor)
Mevzuat
01.01.2005 Tarihinden İtibaren Düzenlenecek Poliçe ve Belgelerde Bedellerin YTL Olarak Gösterilmesinin Yeterli Olacağına Dair Hazine Müsteşarlığı Yazısı
Biçerdöverlerin Zorunlu Trafik Sigortası Tarife ve Talimatında Traktör Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği
Enflasyon Düzeltme Hesabı ile İlgili Hazine Müsteşarlığı Yazısı
Enflasyon Muhasebesi Uygulamasına 01.01.2005 Tarihinden İtibaren Geçileceği
Hayat Sigortalarında Tenzil İşlemi ile İlgili Hazine Müsteşarlığı Yazısı
Hayat ve Ferdi Kaza Sigortalarına İlişkin Bilgilerin Elektronik Ortamda Gönderileceği
İlan ve Reklam Unsuru İçeren Yayın ve Belgelerden İlk Defa Uygulamaya Konulacak Olanların Hazine Müsteşarlığının Onayına Sunulması
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Bilgi İşlem Sistemlerine İlişkin Genelge
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin İç Denetim Sistemlerine İlişkin Genelge II
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin İç Denetim Sistemlerine İlişkin Genelge I
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin İç Denetim Sistemlerine İlişkin Genelge III
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Mali Bünyelerine ve Sermaye Yeterliliklerine İlişkin Genelge
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına İlişkin Genelge II Ekleri
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına İlişkin Genelge II
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına İlişkin Genelge
Sigortalı Şikayetlerine İlişkin Yazı
Tek Düzen Hesap Planında Nakliyat, Kaza ve Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası Kodları ile İlgili Yapılan Değişiklik
Teknik Karşılıkların Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulmamasına İlişkin Gelirler Genel Müdürülüğü Yazısı
TRAMER'e Bilgilerin İstenen Formatta ve Eksiksiz Gönderilmesi Zorunluluğu ile İlgili Yazı
TRAMER'e İletilecek Bilgilerle İlgili Hazine Müsteşarlığı Yazısı
Yabancı Ülkelerde Meydana Gelen Hasarların Taşımacılık Mali Sorumluluk Teminatı Kapsamı Dışında Olduğunun Duyurulması
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasının Yürürülükte Olduğu ve İlgili Branşta Ruhsatı Olan Şirketlerin Bu Sigortayı Yapmakla Yükümlü Olduğuna Dair Yazı
Zorunlu Tarfik Sigortası Tarife ve Talimatına Aykırı Hareket edilmesi Durumunda Uygulanacak İşlemlerle İlgili Hazine Müsteşarlığı Yazısı
Zorunlu Trafik Sigortası Tarife ve Talimatının B.1.2inci Maddesi Uyarınca Poliçelere Yazılması Gereken İbare ile İlgili Uyarı
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı İle İlgili Açıklama
2003 (Linkler hazırlanıyor)
Mevzuat
Enflasyon Korumalı Ürünlerde Sigorta Şirketlerinin Enflasyon Oranını Belirlemede Daha Gerçekçi Olmaları Gerekliliği
Kıymet Kazanma Tenzili ile İlgili Düzenleme
Patlayıcı Maddeler Sınıfından Çıkartılan Maddeler ile İlgili Duyuru
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Teşkilat Yapılarında Meydana Gelen Değişikliklerin Hazine Müsteşarlığına Duyurulması Gerekliliği
Zorunlu Trafik Sigortasında Devir Zeyilnamesi Düzenlenmesi ile İlgili Açıklama
Zorunlu Trafik Sigortasında Kıymet Kazanma Tenzili ile İlgili Açıklama
Sigorta Murakabe Kanunu'na İlişkin 8 Sayılı Tebliğ
2004 Yılı Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı Hakkında Açıklama
2002 (Linkler hazırlanıyor)
Mevzuat
İlan ve Reklamlarda Uyulacak İlkeler
Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Mesuliyet Branşının Tesisi
Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Branşına İlişkin Açıklama
Ödenen Hasarlarda KDV Ödenmesi Hakkında Açıklama
2001 (Linkler hazırlanıyor)
Mevzuat
Kredi Sözleşmeleri Sonucunda Kişilerin Belli Bir Sigorta Şirketinden Sözleşme Yapmaya Zorlanamayacağı
2000 (Linkler hazırlanıyor)
Mevzuat
İbraname İmzalanmadığı İçin Ödemenin Geciktirilmemesi Gerekliliği
Müsteşarlığa Gönderilecek Raporların Müsteşarlık Tarafından Onaylanmış Dış Denetim Şirketlerince Tanzim Edilmesi
1999 (Linkler hazırlanıyor)
Mevzuat
Hazine Müsteşarlığına Yazılacak Yazılarda Yer Alan İmzalar ve Gönderilmesi Gereken Bilgiler ile İlgili Açıklama
Ödeme Yapmadan İbraname İmzalattırılmaması Gerekliliği
Serbest Tarifeye Geçiş I
Serbest Tarifeye Geçiş II
Sigorta Genel Şartlarının Yazımında Kullanılacak Punto
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Üst Düzey Yöneticileriyle İlgili Adli Sicil Kayıtlarının Müsteşarlığa Gönderilmesi Gerekliliği
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Üst Düzey Yöneticileriyle İlgili Olarak Hazine Müsteşarlığına Göndermeleri Gereken Formlar Kanununda Yeterli Özenin Gösterilmesi Gerekliliği
Yazışma Kuralları Ve Bildirim
Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Tüzel Kişi Ortaklarının Sermaye Yapısında Sigorta Murakabe Kanunun 8inci Maddesinde Belirtilen Oranlarda Değişiklik Olması